Zadzwoń ! Odpowiemy na twoje pytania 22 473 62 83
Strona główna
Dziś jest: 22 lipca 2024
Liczba odwiedzin: 77523
Tu jesteś: Warunki sprzedaży
Warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży firmy Termtech z siedzibą w Warszawie 

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę Termtech Jarosław Kobus z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również OWS, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą - włącznie z dostawami uzupełniającymi lub zastępczymi - i określają wzajemne relacje pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy uzgodnionymi przez Strony a niniejszymi OWS, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez strony.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia i sa dostępne są na stronie internetowej www.termtech.pl lub u Sprzedawcy . Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 4. Brak akceptacji niniejszych OWS przez Kupującego uprawnia Sprzedawcę do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu ich akceptacji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego lub w razie przedłużającego się braku akceptacji do anulowania zamówienia.

 

II. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia pisemnego złożonego w firmie Sprzedawcy przez Kupującego. Sprzedawca zastrzega, iż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia ma prawo odmówić jego przyjęcia. W tym samym terminie kupujący złożyć może oświadczenie odwołujące zamówienie. Odwołanie zamówienia przez Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku nie przyjęcia zamówienia bądz jego cofnięcia przez Kupującego umowa nie zostaje zawarta
 2. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.
 3. Poza uregulowaniami zawartymi w OWS, Sprzedawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

 

III. Informacje o towarach, oferty, wzorce, ceny

 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.
 2. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Sprzedawcy i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.
 3. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
 4. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące jedynie w terminie jednego miesiąca od daty określonej na cenniku lub do momentu zmiany średniego kursu NBP EUR/PLN w przedziale ponad 8% od daty okreslonej w cenniku.
 5. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.
 6. Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia.
 7. Wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty itp. udzielane przez Sprzedawcę wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie.

 

IV. Realizacja zamówienia

 1. Podczas realizowania dostaw, ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedawca zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie plus/minus 10 %, a w przypadku zwoi plus/minus 15 % lecz nie mniej  niż 1kg netto.
 2. Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. mb, kg).
 3. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony towar będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, w tej sytuacji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali elektrooporowych nie można wykluczyć istnienia wad, przewidzianych normami. Z tego względu Kupujący zobowiązuje się poddać te produkty przed ich użyciem właściwym dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez prawo polskie.
 5. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do dostarczanego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie. Sprzedawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość chyba że sam jest wystawcą takiego dokumentu. 

 

V. Zgłaszanie reklamacji, odpowiedzialność za wady

 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nie ukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.
 2. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie późşniej jednak niż w ciągu 3 dni od odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych.
 3. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw jakościowych. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać
  nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych oraz dobrze przyjętych praktyk.
 4. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji Sprzedawcy przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub wadę usunąć. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
 6. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny.
 7. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony przez Sprzedawcę.
 8. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych.
 9. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 10. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe w wyniku istnienia wad w przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego.
 12. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
 13. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez jej przedstawiciela handlowego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
 16. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
 17. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.
 18. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Sprzedawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
 19. Zwrot towarów następuje jedynie po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym Sprzedawcy oraz po uzyskaniu jego pisemnego potwierdzenia/akceptacji.

 

VI. Dostawa, termin i koszty dostawy

 1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
 2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną ze Sprzedawcą formę i termin płatności oraz być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
 3. Sprzedawca jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie.
 4. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedawca pomimo pisemnie uzgodnionego z klientem dodatkowego terminu nadal - mimo pisemnego wezwania - nie zrealizuje dostawy lub świadczenia z uwzględnieniem pkt. 2.
 5. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. nieterminowa dostawa przez dostawców Sprzedawcy, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedawcy, np. brak prądu, opóznienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe itp. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę z ww. przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.
 6. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru lub usługi niezwłocznie po powiadomieniu o jej dostępności w magazynach Sprzedawcy. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo (wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy), Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę związanych z realizacją tego zamówienia. Zamówienie w żadnym wypadku nie może zostać wycofane bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 8. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu Sprzedawcy (lub jego dostawców), Kupujący zapewnia wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Sprzedawca nie ma wpływu, np. ograniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, blokady dróg, itp. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opźnieniem dostawy. 
 10. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego oraz innych jego działań na szkodę Sprzedawcy realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

 

VII. Realizacja dostawy i przejście ryzyka

 1. Jeżeli nie określono inaczej na piśmie, ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoznikowi.
 2. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znalezć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Kupującego dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru.

 

VIII. Opakowanie

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.
 2. Cenę towaru widoczną na ofercie rozumie się przez cenę z pakowaniem o ile na ofercie nie wyszczególniono inaczej.
 3. Sprzedawca pakuje towary wg ustalonych u niego standardów. Wszelkie wymagania specjalne Kupującego  dotyczące pakowania winny znalezc się na pismenym zamówieniu przesłanym do Sprzedającego. 
 4. Jezeli standard pakowania Sprzedającego nie odpowiada kupującemu lub nie odpowiada mu koszt tego pakowania , Kupujacy moze z niego zrezygnować . Zobowiązany jest wtedy określić pisemnie oczekiwany rodzaj opakowania. W tym przypadku Sprzedajacy zwolniony jest z wszelkich roszczen odnośnie jakości otrzymanego towaru a w szczególności za wady mogące mieć związek z uszkodzeniami podczas pakowania , załadunku , transportu i rozładunku towaru.

 

IX. Odszkodowanie

 1. Sprzedawca zastrzega, roszczenia odszkodowawcze Kupującego dotyczące realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, jeżeli nie wynikają one z winy umyślnej Sprzedawcy, są wykluczone.
 2. Kupujący zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów (instrukcje produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi). Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.

 

X. Warunki płatności

 1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności.
 2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez Sprzedawcą (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego), chyba, że strony odmiennie ustalą. Odmienne ustalenia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Sprzedawcy.
 4. W przypadku opóznienia płatności Sprzedawca ma prawo bez dodatkowych wezwań naliczyć, odsetki za opóźşnienie w ustawowej wysokości. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
 5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.
 6. Jeżeli Kupujący popadł w opóĹşnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedawca ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych.
 7. Kupującemu nie służy wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
 8. Weksle i czeki przyjmowane są wyłącznie w celach zabezpieczenia roszczeń, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 9. W wypadku zamówienia towaru, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji umowy, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 25% wartości brutto w części niezrealizowanego zamówienia.
 10. W wypadku wycofania zamówienia dotyczącego dostawy towaru na indywidualne zamówienie klienta, wysokość kary umownej wynosi 100% wartości brutto towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.
 11. Dostawy na zlecenie wymagają dokonania przedpłaty w wysokości ustalonej przez Sprzedawcę.
 12. Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.
 13. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań jest Warszawa.
 2. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego, jeżeli może to wpłynąć na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu.
 3. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Dostawcą umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 5. Kupujący akceptując OWSD wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
 6. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003 r. Nr 139 poz. 1323).

 


TermTech, ul. Marywilska 39, 03-228 Warszawa
Wszystkie Prawa Zastrzeżone copyright (c) 2008  Termtech